Όροι και Προϋποθέσεις

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται στα αγαθά που εκτίθενται και πωλούνται μέσω διαδικτύου από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας Machouse (στο εξής χάριν συντομίας “Η Εταιρεία”) που έχει έδρα στην οδό Αγάπης 5,  ΑΦΜ 134258643 της ΔΟΥ Νέας Ιωνίας και το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση machousestore.gr.

Κάθε τοποθέτηση παραγγελίας εκ μέρους ενός χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής “Χρήστης” ή "Πελάτης”) αποτελεί Σύμβαση εξ Αποστάσεως (όπως αυτή ορίζεται και διέπεται από τον Ν. 2251/1994, ΦΕΚ Α’/16Νοεμβρίου 1994, περί προστασίας των καταναλωτών και όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει) μεταξύ του Χρήστη και της Εταιρείας Machouse και διέπεται από τους παρακάτω όρους.

Παρακαλείστε να διαβάσετε τους παρόντες όρους προσεκτικά και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς διότι η τοποθέτηση παραγγελίας υποδηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων αυτών των όρων εκ μέρους σας.

1) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Machouse διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού της καταστήματος machousestore.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω του δικτυακού τόπου του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Πρόσκληση κατάρτισης Σύμβασης.

Η παρουσίαση των προς πώληση προϊόντων του παρόντος ιστότοπου έχει τον χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους χρήστες για την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης εξ αποστάσεως και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της Εταιρείας όσον αφορά στη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι συμβάσεις εξ αποστάσεως διέπονται από τους όρους του Ν. 2251/94 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Όλες οι συμβάσεις καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, υπεύθυνος είστε εσείς. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

Παρεχόμενες πληροφορίες προϊόντων

Η Machouse δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον διαδικτυακό της τόπο όσον αφορά στα ουσιώδη χαρακτηριστικά που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει με την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών ή άλλων ακούσιων τεχνικών λαθών.

Ό έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών και της καταλληλότητας των ειδών που παραγγέλλονται σε σχέση με το κατά πόσον ανταποκρίνονται στις ανάγκες και καλύπτουν τις απαιτήσεις του, ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η Machouse δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων που παραγγέλλει ο Πελάτης με άλλα τυχόν προϊόντα.

Η Machouse δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πελάτη με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή είναι πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Logic E Solutions Ε.Ε. ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο Χρήστης/Πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Ο Χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση του Ιστότοπου Machouse είναι ακριβείς. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της Machouse από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του λογαριασμού του Χρήστη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Χρήστη άτομα.

2) ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Υποβολή και Αποδοχή Παραγγελίας - Πρόταση για αγορά αγαθών.

Μπορείτε να βάλετε παραγγελία με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) Μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Μεταβαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση machousestore.gr

Αποδέχεστε την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή σας η οποία γίνεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται κατωτέρω στην παράγραφο"Cookies”.

Περιηγείστε στις σελίδες των προϊόντων.

Επιλέγετε εκείνα που επιθυμείτε και τα προσθέτετε στο καλάθι σας πατώντας πάνω στο κουμπί “Προσθήκη στο καλάθι”.

Όταν είστε έτοιμοι για τοποθέτηση της παραγγελίας, μεταβαίνετε στο καλάθι σας επιλέγοντας “Μετάβαση στο καλάθι” από το μενού που βρίσκεται στο άνω μέρος κάθε σελίδας και το οποίο εμφανίζει τα περιεχόμενα του καλαθιού σας.

Ελέγχετε τα περιεχόμενα και τις τιμές του καλαθιού σας και το συνολικό κόστος το οποίο καλείστε να πληρώσετε και πατάτε “Προχωρήστε στο Ταμείο”.

Εάν είστε νέος Πελάτης έχετε δύο επιλογές:

α) Να προχωρήσετε ως “Επισκέπτης”.

β) Να εγγραφείτε ως μέλος του διαδικτυακού τόπου μας δημιουργώντας το δικό σας λογαριασμό.

Στη συνέχεια συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία Πελάτη, Διεύθυνση Τιμολόγησης και Αποστολής. Τα στοιχεία που δηλώνετε διέπονται από τους όρους που αναφέρονται κατωτέρω στην παράγραφο “Προστασία Προσωπικών Δεδομένων”.

Επιλέγετε Τρόπο Αποστολής. Στο βήμα αυτό ενημερώνεστε για το κόστος και τους όρους Αποστολής. Οι όροι αυτοί αναφέρονται και κατωτέρω στο τμήμα “Τρόποι Αποστολής”.

Επιλέγετε Τρόπο Πληρωμής. (Βλ. και κατωτέρω “Τρόποι Πληρωμής”).

Εφόσον συμφωνείτε με τους όρους του παρόντος κειμένου, τσεκάρετε το κουτάκι “Διάβασα και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις”. Σε διαφορετική περίπτωση, η παραγγελία σας δεν μπορεί να προχωρήσει.

Τέλος, πατάτε στο “Τοποθέτηση Παραγγελίας” για να ολοκληρώσετε την διαδικασία και να υποβάλετε την παραγγελία σας.

Άμεσως μετά, θα λάβετε στο email που δηλώσατε ενημερωτικό μήνυμα με όλα τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Παρακαλείστε να τα ελέγξετε με προσοχή. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, αντίρρηση ή διαφωνία, επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα παραγγελιών στο 2130318676. Σε περίπτωση που δεν λάβετε ενημερωτικό μήνυμα μέσα σε μισή (το πολύ) ώρα από την υποβολή της παραγγελίας σας, παρακαλείστε να μας ειδοποιήσετε τηλεφωνικά ή μέσω email.

Εάν θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, δείτε κατωτέρω “Ακύρωση Παραγγελίας” και “Υπαναχώρηση”.

β) Μέσω τηλεφώνου.

Καλέστε στο Τμήμα Παραγγελιών (+302102842851 ή +306948609685) για να δηλώσετε τα προϊόντα που επιθυμείτε να παραγγείλετε.

Για ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτησή σας, θα είναι χρήσιμο να γνωρίζετε και τον κωδικό κάθε προϊόντος ο οποίος βρίσκεται στην σελίδα λεπτομερειών κάθε προϊόντος.

Δέσμευση τιμών

Όλες οι τιμές των προϊόντων είναι σε Ευρώ και όλες οι συναλλαγές εκτελούνται σε Ευρώ. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ.

Δέσμευση τιμών γίνεται μόνο εφόσον υποβληθεί παραγγελία. Οι τιμές ισχύουν για τα προϊόντα των οποίων η διαθεσιμότητα αναφέρεται “Σε Απόθεμα”. Για προϊόντα τα οποία ο Πελάτης τοποθετεί παραγγελία ενώ αυτά δεν υπάρχουν σε απόθεμα, πιθανόν να ισχύσουν διαφορετικές τιμές, εάν ο προμηθευτής της Machouse τις έχει τροποποιήσει. Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ο Πελάτης θα ενημερωθεί σχετικά σε περίπτωση που έχει υπάρξει τέτοια αλλαγή.

Συμπληρωματικές πληροφορίες τοποθέτησης παραγγελιών.

Εάν η παραγγελία αφορά σε Εταιρεία ή Επαγγελματία και επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει κατά την παραγγελία να συμπληρώσετε / δηλώσετε και τα παρακάτω στοιχεία:

- Επωνυμία

- ΑΦΜ

- ΔΟΥ

- Επάγγελμα

- Διεύθυνση Έδρας

- Τηλέφωνο.

Προσοχή! Για τιμολόγια τα οποία εκδίδονται για περιοχές με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, η παράδοση των εμπορευμάτων πρέπει να γίνεται στην περιοχή όπου εδρεύει η εν λόγω Εταιρεία / επαγγελματίας.

Εάν δεν ζητήσετε έκδοση τιμολογίου, θα λάβετε Απόδειξη Λιανικής Πώλησης.

3) Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Οι παραγγελίες διεκπεραιώνονται με βάση τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Προϊόντα που στη σελίδα τους έχουν την ένδειξη “Σε απόθεμα” αποστέλλονται την επομένη ημέρα της παραγγελίας εφόσον έχει βεβαιωθεί η πληρωμή τους ή ο Πελάτης έχει ζητήσει πληρωμή με αντικαταβολή. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, αποστέλλονται την επομένη της επιβεβαίωσης της πληρωμής.

Προϊόντα που δεν υπάρχουν σε απόθεμα μπορούν να παραγγελθούν από τον πελάτη και αποστέλλονται εντός του χρονικού πλαισίου που αναγράφεται στη σχετική σελίδα κάθε προϊόντος δίπλα στο πεδίο “Διαθεσιμότητα”. Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

α) Εντός 1-3 ημερών

β) Εντός 4-7 ημερών

γ) Εντός 7 ή περισσότερων ημερών.

Η διαθεσιμότητα αυτή βασίζεται στην διαθεσιμότητα του συγκεκριμένου προϊόντος που δηλώνει ο προμηθευτής των προϊόντων προς την Logic E Solutions Ε.Ε. Η διαθεσιμότητα αυτή ενημερώνεται ημερησίως και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, εάν ο χρόνος διαθεσιμότητας έχει αλλάξει, θα ειδοποιηθείτε σχετικά.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεσμεύεται να παραδώσει το προϊόν που παρήγγειλε ο Πελάτης εντός 30 ημερών από την ημέρα υποβολής της παραγγελίας. Εντούτοις, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να ενημερώσει τον πελάτη σε περίπτωση που προκύψουν λόγοι που καθιστούν το προϊόν μη διαθέσιμο ή για τυχόν αλλαγή στον χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο Πελάτης κρίνει ότι η συναλλαγή είναι ασύμφορη για αυτόν, δικαιούται να προβεί σε μονομερή ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη (μέσω email) δήλωσή του στην Εταιρεία στη διεύθυνση hello@machouse.gr Εφόσον με αυτό τον τρόπο η παραγγελία ακυρωθεί και η σύμβαση καταγγελθεί, η Εταιρεία οφείλει να επιστρέψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όλα τα χρήματα που της είχε τυχόν καταβάλει ο Πελάτης.

Προϊόντα τα οποία παραγγέλλονται με ειδικά χαρακτηριστικά βάσει των επιλογών που διαθέτει ο κατασκευαστής του προϊόντος και τα οποία επιλέγει ο Πελάτης, χαρακτηρίζονται “Κατά παραγγελία” (CTO -Configured to Order) και μπορεί να απαιτήσουν ακόμα μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης. Τα προϊόντα αυτά φέρουν την ένδειξη “CTO” στον κωδικό που αναγράφεται στη σελίδα του κάθε τέτοιου προϊόντος. Για κάθε τέτοιο προϊόν ο Πελάτης ενημερώνεται σχετικά για τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης. Προϊόντα κατά παραγγελία (CTO) δεν καλύπτονται από τους όρους Υπαναχώρησης και δεν μπορούν να επιστραφούν. (Βλ. κατωτέρω “Δικαίωμα Επιστροφής”).

Μη διαθεσιμότητα μέρους παραγγελίας:

Αν η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά μέρος μόνον των προϊόντων της παραγγελίας, το υπόλοιπο εκτελείται κανονικά, εκτός και εάν τα προϊόντα της παραγγελίας είναι συναφή και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκτέλεση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

Εφόσον ο Πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν μετά από τη λήψη της ειδοποίησης της Εταιρείας ότι τα προϊόντα της παραγγελίας του είναι έτοιμα προς αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση από τον μεταφορέα, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση.

Ακύρωση παραγγελίας

Ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του σε οποιοδήποτε στάδιο πριν την ολοκλήρωσή της μεταβαίνοντας στο καλάθι του και αφαιρώντας τα προϊόντα που έχει σε αυτό. Μπορεί επίσης να καλέσει στο 213 0318676 ή να αποστείλει email στο hello@machouse.gr για να την ακυρώσουμε για λογαριασμό του. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας του, ο Πελάτης θα ενημερωθεί για τις επιλογές που έχει. Παραγγελίες που έχουν αποσταλεί δεν μπορούν να ακυρωθούν και ο Πελάτης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το δικαίωμά του Υπαναχώρησης από τη Σύμβαση όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

4) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο Πελάτης δικαιούται να επιστρέψει τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας, χωρίς αιτιολογία, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας γραπτώς (μέσω email) το έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης από την εξ Αποστάσεως Σύμβαση το οποίο βρίσκεται στη σελίδα http://www.logicsolutions.gr/el/terms/φόρμα-υπαναχώρησης/ Στην περίπτωση υπαναχώρησης ο Πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία.

Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

(α) Θα επιστρέψει το προϊόν εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που το παρέλαβε.

(β) Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί (να μην έχει τεθεί σε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης), να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.τ.λ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

(γ) Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν καθώς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

(δ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της Δήλωσης Υπαναχώρησης, υπόδειγμα της οποίας μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας πατώντας εδώκαι την αποστολή της είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (υπογεγραμμένη) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση hello@machouse.gr. Η Εταιρεία θα επιβεβαιώσει εγγράφως (μέσω email) την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.

(ε) Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση στην Εταιρεία και η Εταιρεία ενημέρωσε τον Πελάτη ότι την παρέλαβε.

(στ) Η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης ή μέχρι την επιστροφή των αγαθών.

Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η Εταιρεία, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η Εταιρεία, μετά από την ενημέρωση αυτή της Τράπεζας, ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.

(η) Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την Εταιρεία, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης της ανωτέρω παραγράφου δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. ακουστικά, hands free κλπ) και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

Σε προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί και εξατομικευτεί (όπως ενδεικτικά με την καταχώρηση (registration) της συσκευής (smartphones)).

Σε σφραγισμένο λογισμικό για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκε μετά την παράδοση.

Σε ανοικτά αναλώσιμα (μελάνια, χαρτιά, CD, DVD κ.τ.λ.).

Σε ανοικτά προγράμματα/software και παιχνίδια (games).

Σε προϊόντα που περιέχουν σύνδεση internet η οποία έχει ενεργοποιηθεί.

Σε συσκευές κινητών τηλεφώνων χωρίς συμβόλαιο εφόσον έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους.

Σε προϊόντα από το οποία λείπει ή έχει αλλοιωθεί ο σειριακός αριθμός.

Σε υπολογιστές και λοιπά εξατομικευμένα προϊόντα ("Κατά παραγγελία" ή άλλως "CTO" δηλ. Configured-To-Order).

Πέραν των ανωτέρω, μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν το οποίο αγοράσατε από το ηλεκτρονικό κατάστημα machousestore.gr στις εξής περιπτώσεις και υπό τους παρακάτω όρους:

1) Λάθος εκτέλεση παραγγελίας από την Logic E Solutions. Το προϊόν δεν είναι εκείνο το οποίο παραγγείλατε (Μη προβληματικό είδος).

2) Διαδικασία D.O.A. (Dead Οn Αrrival). Αφορά προβληματικό είδος το οποίο δεν λειτουργεί καθόλου ή παύει να λειτουργεί μέσα στις πρώτες ώρες ή μέρες απόκτησης του και σύμφωνα με τις καλύψεις πολιτικής D.O.A. του εκάστοτε κατασκευαστή.

3) Επιστροφή για επισκευή προϊόντος που βρίσκεται ακόμα εντός εγγύησης (σύμφωνα με την ισχύουσα χρονική ισχύ εγγύησης του κατασκευαστή (Προβληματικό είδος).

Όροι επιστροφής και διαδικασία επιστροφής των παραπάνω περιπτώσεων 1,2 &3:

Σε κάθε περίπτωση μαζί με το προϊόν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς.

1) Στην περίπτωση επιστροφής μη προβληματικού είδους λόγω λάθους εκτέλεσης της παραγγελίας σας από το Logic E Solutions, τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Logic E Solutions. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο ίδιο προϊόν, θα πιστωθείτε το ποσό που καταβάλατε, εφόσον το έχετε προεξοφλήσει.

2) Στην περίπτωση κατασκευαστικού λάθους από τις πρώτες μέρες χρήσης (D.O.A. - Dead Οn Αrrival) και εφόσον το καλύπτει η πολιτική DOA του εκάστοτε κατασκευαστή, μπορείτε να επιστρέψετε το προβληματικό είδος στην έδρα μας με δικά σας μεταφορικά έξοδα. Εφόσον διαπιστωθεί ότι όντως το προϊόν σας καλύπτεται από την πολιτική του DOA, σας αποστέλλουμε με δικά μας μεταφορικά έξοδα νέο προϊόν. Παρακαλείσθε να αποστέλλετε τα είδη στην αρχική τους συσκευασία.

3) Στην περίπτωση επιστροφής για επισκευή (προβληματικό είδος) στα πλαίσια της ισχύουσας χρονικά εργοστασιακής εγγύησης, μπορείτε να το αποστείλετε στην έδρα μας για το τεχνικό έλεγχο. Τα μεταφορικά έξοδα παραλαβής και επιστροφής του ελαττωματικού είδους βαρύνουν εσάς.

Προκειμένου να επιστρέψετε το προϊόν σας παρακαλούμε να στείλετε email στο hello@machouse.gr αναφέροντας τον αριθμό ηλεκτρονικής παραγγελίας σας και τον λόγο επιστροφής. Εκπρόσωπος της Logic E Solutions σύντομα θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας.

Μπορείτε να μας καλέσετε στο +302102842851 για οδηγίες ή να δημιουργήσετε ένα αίτημα επιστροφής απευθείας μέσα από τον λογαριασμό σας (εάν έχετε ήδη εγγραφεί).

5) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η αποστολή των εμπορευμάτων γίνεται μέσω του δικτύου ταχυμεταφορών της Εταιρείας Speed Couriers και των ανά την Ελλάδα συνεργατών της. Ισχύουν οι παρακάτω όροι:

Παράδοση προϊόντων

Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, το προϊόν αποστέλλεται στον τόπο που έχει δηλώσει ο Πελάτης ως τόπο παράδοσης. Όταν το προϊόν είναι έτοιμο για αποστολή, ο Πελάτης ενημερώνεται ηλεκτρονικά (ότι το προϊόν είναι έτοιμο προς αποστολή) και το προϊόν παραδίδεται στον εξωτερικό συνεργάτη - Εταιρεία ταχυμεταφορών. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του Πελάτη.

Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει τη μεταφορά με δικά του μέσα και έξοδα, ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα προϊόντα μεταφέρονται με δικό του κίνδυνο. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο Πελάτης ή εκπρόσωπός του ή η Εταιρεία ταχυμεταφορών που ενεργεί κατ’ εντολή του και για λογαριασμό του θα επιδεικνύει την επιβεβαίωση της παραγγελίας που του έχει αποσταλεί με email από την Logic E Solutions Ε.Ε. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να ζητήσει επιπλέον επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο).

Δεδομένου ότι μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του.

Τυχόν παραδοθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της Εταιρείας μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος σε αυτήν.

Χρόνοι παράδοσης.

Ο χρόνος παράδοσης εντός Αττικής (*) και εντός του δικτύου Επαρχίας (**) υπολογίζεται σε 1 με 3 εργάσιμες ημέρες.

Νησιωτικοί προορισμοί πιθανόν να χρειαστούν 1-2 επιπλέον εργάσιμες ημέρες.

Αποστολές Επαρχίας και δυσπρόσιτων περιοχών παραδίδονται σε 2-4 εργάσιμες ημέρες.

Βάσει του ισχύοντος νόμου, οι εταιρείες ταχυμεταφορών δεν παραδίδουν σε ταχυδρομικές θυρίδες. Καλέστε μας για να σας ενημερώσουμε για τη δυνατότητα αποστολής της παραγγελίας σας μέσω ΕΛΤΑ καθώς και για τους χρόνους παράδοσης και τα σχετικά κοστολόγια.

Σημείωση: Σάββατο και Κυριακή δεν υπολογίζονται ως εργάσιμες ημέρες.

(*) Ορισμένοι προορισμοί Αττικής διαχειρίζονται ως προορισμοί Επαρχίας.

(**) Εντός ακτίνας 10 χιλιομέτρων από το κέντρο πόλεων του δικτύου Επαρχίας. Συμβουλευτείτε την σελίδα www.speedcouriers.gr για λεπτομερείς πληροφορίες.

Έξοδα Αποστολής

α) Αποστολές εντός Αττικής

- Για δέματα μέχρι 2,00 κιλά, το κόστος αποστολής είναι 4,00€ (με τον ΦΠΑ).

- Άνω των 2,00 κιλών και μέχρι τα 20 κιλά, υπάρχει επιβάρυνση 1,50€ για κάθε επιπλέον κιλό (με τον ΦΠΑ).

Εξαιρούνται τα νησιά Ύδρα, Πόρος, Σπέτσες, Κύθηρα και Αντικύθηρα τα οποία χρεώνονται με τιμές Επαρχίας.

Αποστολές Επαρχίας

- Για δέματα μέχρι 2,00 κιλά, το κόστος αποστολής είναι 6,00€ (με τον ΦΠΑ).

- Άνω των 2,00 κιλών και μέχρι τα 20 κιλά, υπάρχει επιβάρυνση 2,00€ για κάθε επιπλέον κιλό (με τον ΦΠΑ).

Οι τιμές ισχύουν εντός ζώνης 10 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης του δικτύου της Εταιρείας Speed Couriers. Μπορείτε να δείτε το δίκτυο αυτό στην σελίδα της Εταιρείας speedcouriers.gr. Πέραν των 10 χιλιομέτρων, ισχύουν οι χρεώσεις Απομακρυσμένων και Δυσπρόσιτων περιοχών.

Απομακρυσμένες και Δυσπρόσιτες Περιοχές

Απομακρυσμένες περιοχές (άνω των 10 χλμ. από το κέντρο πόλης του δικτύου της Εταιρείας Κούριερ) και δυσπρόσιτες επιβαρύνονται ως εξής:

- Για δέματα μέχρι 2,00 κιλά, το κόστος αποστολής είναι 8,00€ (με τον ΦΠΑ).

- Άνω των 2,00 κιλών και μέχρι τα 20 κιλά, υπάρχει επιβάρυνση 2,50€ για κάθε επιπλέον κιλό (με τον ΦΠΑ).

Καλέστε μας στο 213 0318676 για επιβεβαίωση του κόστους αποστολής.

Τα δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200,00 ευρώ, ισχύουν μόνο για το Νομό Αττικής και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Λοιποί όροι και προϋποθέσεις Αποστολής Προϊόντων

Η επιβάρυνση για πληρωμή μέσω αντικαταβολής ανέρχεται σε 3,00 € (με τον ΦΠΑ) για όλες τις περιοχές. Η επιβάρυνση αυτή είναι επιπλέον των εξόδων αποστολής.

Οι τιμές των Εξόδων Αποστολής ισχύουν για απλές (όχι μαζικές) αποστολές εντός Αττικής όπως επίσης και Χερσαίας και Νησιωτικής Ελλάδας και για απόσταση μέχρι 10 χιλιόμετρα από το κέντρο των πόλεων του δικτύου της Εταιρείας Courier. Πέραν των 10 χιλιομέτρων, ισχύουν οι χρεώσεις Απομακρυσμένων και Δυσπρόσιτων περιοχών.

Τα Προϊόντα σε απόθεμα αποστέλλονται μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής.

Παρακαλούμε, ελέγξτε το πακέτο της παραγγελίας σας τη στιγμή που θα το παραλάβετε. Εάν επισημάνετε οποιαδήποτε εξωτερική φθορά στη συσκευασία, μην το βγάλετε από τη συσκευασία του και μην το αποσφραγίσετε, αλλά καλέστε άμεσα το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 213 0318676. Προϊόντα που έχουν αποσφραγιστεί από την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή τους και η οποία συσκευασία είναι φθαρμένη, δεν γίνονται δεκτά για επιστροφή.

Το κόστος των μεταφορικών υπολογίζεται αυτόματα στο καλάθι αγορών με βάση την τοποθεσία και το βάρος των προϊόντων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η πληροφορία του βάρους, θα ενημερωθείτε άμεσα από το τμήμα παραγγελιών για το ακριβές κόστος μεταφορικών πριν αποσταλεί η παραγγελία σας και πριν υπάρξει χρέωση πιστωτικής κάρτας ή κατάθεσης σε λογαριασμό της Εταιρείας μας.

Για αποστολές σε περιοχές που η Εταιρεία ταχυμεταφορών τυχόν αδυνατεί να παραδώσει καθώς και σε ταχυδρομικές θυρίδες, μπορείτε να ζητήσετε να αποσταλεί η παραγγελία σας μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ). Το κόστος αποστολής είναι αυτό των ισχυόντων κατά περίοδο τιμοκαταλόγων ΕΛΤΑ που θα βρείτε στη διεύθυνση www.elta.gr. Σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν να ισχύουν πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Παραγγελίες βάρους άνω των 20 κιλών δεν εκτελούνται από τις εταιρείες ταχυμεταφορών αλλά από Μεταφορικές Εταιρείες.

Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Καλέστε μας στο 213 0318676 για αναλυτικές πληροφορίες.

6) ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Γενικοί όροι.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Ν.4172/2013:

Tιμολόγιο πώλησης αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, που εκδίδεται για πώληση αγαθών, λογισμικού ή παροχή υπηρεσιών σε επιτηδευματίες, εξοφλείται με αποδεδειγμένη τραπεζική συναλλαγή (έμβασμα μέσω τραπέζης ή πιστωτική κάρτα).

Απόδειξη λιανικής πώλησης αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και άνω, που εκδίδεται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλείται μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και δεν επιτρέπεται η εξόφληση με μετρητά.

Τα ανωτέρω ποσά είναι καθαρά (προ φόρου).

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με τους εξής τρόπους:

1- Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Machouse

Τράπεζα Πειραιώς: IBAN: GR78 0171 0400 0060 4014 2606 520

Επισημαίνουμε ότι στις διατραπεζικές συναλλαγές (όταν η τράπεζα του καταθέτη είναι διαφορετική από εκείνη του δικαιούχου) πιθανόν να ισχύουν πρόσθετες προμήθειες. Αυτές οι προμήθειες βαρύνουν τον Πελάτη.

Παρακαλούμε να ενημερώνετε το τμήμα Λογιστηρίου μετά την πραγματοποίηση της κατάθεσής σας για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας και την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Καλέστε στο 213 0318676 ή στείλτε αντίγραφο του καταθετήριου της Τραπέζης στο hello@machouse.gr

2- Η πληρωμή με αντικαταβολή είναι προσωρινά μη διαθέσιμη.

Με αντικαταβολή στην Εταιρεία Κούριερ κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας. Η αποστολή της παραγγελίας και η είσπραξη γίνεται από την Εταιρεία Speed Couriersκαι τους ανά την Ελλάδα συνεργάτες της.

Η επιβάρυνση για πληρωμή μέσω αντικαταβολής ανέρχεται σε 3,00 € (με τον ΦΠΑ) για όλες τις περιοχές. Η επιβάρυνση αυτή είναι επιπλέον των εξόδων αποστολής.

Επισημαίνεται ότι, όπως αναφέρεται ανωτέρω, με αντικαταβολή μπορούν να πληρωθούν μόνο ποσά έως 1.500,00 ευρώ από Ιδιώτες (έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης) και έως 500,00 ευρώ από επαγγελματίες και εταιρείες (έκδοση Τιμολογίου).

3- Με πιστωτική κάρτα.

Η Machouse παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. Υποστηρίζονται οι κάρτες Visa και MasterCard. Προς το παρόν, δεν παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης με δόσεις.

Για την πραγματοποίηση της πληρωμής σας, μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον Paycenter της Τραπέζης Πειραιώς όπου δηλώνετε τα στοιχεία της κάρτας σας και συντελείται η πληρωμή. Στον ιστότοπο της Logic E Solutions, δεν εισάγονται, δεν διατηρούνται ούτε φαίνονται καθ' οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της κάρτας σας ή άλλα στοιχεία διαπιστευτηρίων (usernames / passwords). Η Logic E Solutions Ε.Ε. δεν χρεώνει καμία απολύτως επιβάρυνση για την παροχή της υπηρεσίας εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών.

Οι συναλλαγές εγγυώνται από την VISA και την MasterCard. Πατήστε στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις για περισσότερες πληροφορίες.

Visa

MasterCard

Ασφάλεια Συναλλαγών

Κάθε πληρωμή με ηλεκτρονικό τρόπο (Πιστωτική κάρτα, Paypal ή παρόμοια υπηρεσία πληρωμής μέσω ίντερνετ) διενεργείται στο ασφαλές περιβάλλον της Εταιρείας ή του οργανισμού ο οποίος παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία και όχι στο περιβάλλον του ιστότοπου της Machouse Για τη δήλωση των στοιχείων σας και τη διενέργεια της πληρωμής, ο ιστότοπός μας θα σας μεταφέρει αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον του εκάστοτε παρόχου της υπηρεσίας πληρωμής. Καμμία πληρωμή δεν διενεργείται στον ιστότοπό μας και κανένα στοιχείο πιστωτικής κάρτας, ή άλλων σχετικών διαπιστευτηρίων δεν είναι φανερό ούτε συλλέγεται από τον ιστότοπο της Machouse Μετά την διεκπεραίωση της πληρωμής, έχετε την επιλογή να επιστρέψετε και πάλι στον ιστότοπο της Machouse

7) ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Ο Χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος, εάν το επιθυμεί, μπορεί να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα δημιουργώντας έναν προσωπικό του λογαριασμό. Για την εγγραφή αυτή απαιτείται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο επικοινωνίας και email. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές.

Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του, μπορεί να το κάνει αποστέλλοντας email στη διεύθυνση office@logicsolutions.gr προκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή ή αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών του στοιχείων.

Τα πλεονεκτήματα που έχει ένας εγγεγραμμένος Χρήστης είναι:

Σύνδεση ανά πάσα στιγμή για έλεγχο των παραγγελιών του (εκτύπωση, παρακολούθηση αποστολής, προβολή λεπτομερειών, κοστολόγια, φόροι, σύνολα κόστους κ.α.).

Εξατομίκευση όλων των διαδικασιών.

Επίσπευση μελλοντικών αγορών.

Αναγνώριση Πελάτη.

Κατά την εγγραφή σας δηλώνετε δύο στοιχεία ως διαπιστευτήρια μέσω των οποίων το σύστημα μπορεί να σας ταυτοποιεί ώστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία και παραγγελίες:

α) Διεύθυνση email. Αυτή χρησιμοποιείται ως Όνομα Χρήστη (User Name).

b) Κωδικό πρόσβασης. Αυτός είναι ο μυστικός σας κωδικός ασφαλείας (password) που σας επιτρέπει την πρόσβαση στο λογαριασμό σας.

Μπορείτε να μεταβάλλετε τον Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της Machouse δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 20 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

8) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ευθύνη και Εγγύηση Προμηθευτή. Ευθύνη Πωλητή για ελαττώματα.

1. Ο παραγωγός κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζετε ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζημιές παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού. Μετά δεκαετία από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος επέρχεται απόσβεση των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος κατά του παραγωγού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του παραγωγού ενός προϊόντος που προμηθευτήκατε από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας.

2. Κάθε διαρκές καταναλωτικό αγαθό συνοδεύεται από την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή της επιχείρησης που επιθέτει στο προϊόν τα σήματα της εμφανιζόμενη ως κατασκευαστής (εφεξής "ο Προμηθευτής"). Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στους όρους της παρεχόμενης από τον Προμηθευτή εγγύησης καθώς στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία τα οποία με ευθύνη του Προμηθευτή περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως αυτά τα οποία αφορούν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση των προϊόντων.

Ειδικά τονίζουμε τα εξής:

Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρηση του.

Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενο της, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι ο εύλογα αναμενόμενος χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, εωσότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονομικά ασύμφορη. Ειδικά, για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους.

Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ιδίων χαρακτηριστικών και ποιότητας ή εφόσον δεν επισκευάζεται, να ζητήσει υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. Η παράβαση από μέρους του Προμηθευτή των υποχρεώσεων του, δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεστεί και να απαιτήσει από τον Προμηθευτή την τήρησή της. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό.

Πέραν και εκτός της εγγύησης, ο Προμηθευτής καινούργιων διαρκών καταναλωτικών αγαθών οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή τους για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, ο Προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές την ευχέρεια προμήθειας των ανταλλακτικών και άλλων τυχόν προϊόντων, που απαιτούνται για τη χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό τους, για όλη την πιθανή διάρκεια της ζωής τους.

Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων η Logic E Solutions, εφ’ όσον είναι Προμηθευτής ενός προϊόντος, όπως ορίζεται παραπάνω, θα σας παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για την εκπλήρωση των όρων της εγγύησης του Προμηθευτή, χωρίς επιβάρυνση σας.

Τέλος η Logic E Solutions Ε.Ε. έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που σας πωλούμε μπορείτε (α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες (β) να ζητήσετε την μείωση του τιμήματος και (γ) να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από με στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Οι υποχρεώσεις αυτές σε κάθε περίπτωση παραγράφονται εντός διετίας.

Επισκευή Προϊόντος κατά την Διάρκεια ισχύος της Εγγύησης.

Τα προϊόντα που διαπιστώνεται ότι είναι ελαττωματικά μετά την παράδοση τους καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή. Η εγγύηση αυτή συνοδεύει το προϊόν και βρίσκεται στη συσκευασία του. Αυτό σημαίνει ότι ο κατασκευαστής αποφασίζει αν τα προϊόντα θα επιδιορθωθούν ή θα αντικατασταθούν και πρέπει να επιστραφούν άμεσα στον κατασκευαστή ή στα εξουσιοδοτημένα από αυτόν σημεία επισκευής, και όχι στον πωλητή. Ο πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο αντικατάστασης ή επισκευής τους.

Σε περίπτωση που προκύψει βλάβη στο προϊόν σας εντός της Χρονικής Περιόδου της Εγγύησης που προβλέπει ο κατασκευαστής του Υλικού παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας έτσι ώστε να σας δώσουμε τις απαραίτητες οδηγίες μιας και οι όροι και οι συνθήκες διαφέρουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή.

Τα Έξοδα αποστολής από και προς εσάς επιβαρύνουν εσάς, εκτός και αν οι όροι της εγγύησης προβλέπουν κάποια διαφορετική συνθήκη. Συνήθως η αποστολή των προϊόντων πραγματοποιείται απευθείας στο Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο που καλύπτει την εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος σας, σε διαφορετική περίπτωση η αποστολή πραγματοποιείται στην έδρα μας. Η Logic E Solutions δεν φέρει καμία ευθύνη για τους Όρους και τους Χρόνους Ανταπόκρισης, τους Χρόνους Επισκευής ή τις συνθήκες που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί η επισκευή και επιστροφή του προϊόντος σας. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση είναι το προϊόν να συνοδεύεται από ένα αντίγραφο του παραστατικού αγοράς.

9) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από τον διαδικτυακό τόπο www.logicsolutions.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων από την Εταιρεία και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες του αναφερόμενου διαδικτυακού τόπου, χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία προκειμένου οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου της να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει η Εταιρεία μέσω του διαδικτυακού τόπου της έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την Εταιρεία. Η Logic E Solutions Ε.Ε. δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της.

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Logic E Solutions Ε.Ε. για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97).

Συγκέντρωση πληροφοριών

Η Logic E Solutions σχεδίασε τον διαδικτυακό τόπο της έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να τον επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου, να παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στον διαδικτυακό τόπο και/ή να στείλουν email στην Logic E Solutions Ε.Ε.

Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Παραγγελιών :

Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να λάβετε γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας σας δημιουργώντας έναν προσωπικό σας λογαριασμό.

Χρήση των Πληροφοριών.

Η Machouse συλλέγει τις εξής πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες:

  • στοιχεία που ο Χρήστης δίνει κατά την εγγραφή του ως Πελάτης.
  • στοιχεία που ο Χρήστης δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του.
  • στοιχεία που ο Χρήστης μας δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google).

Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας του διαδικτυακού τόπου μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση τιμολόγησης και η διεύθυνση αποστολής, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση email, το τηλέφωνο σας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Η Logic E Solutions κάνει χρήση των πληροφοριών αυτών κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να ενημερωθεί ο Πελάτης σχετικά με

(i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο του,

(ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση.

Πρόσβαση στις Πληροφορίες.

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics την οποία παρέχει το Google, Inc. (“Google”) για την ανάλυση της κίνησης των δικτυακών τόπων. Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί “cookies”, δηλαδή αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τους δικτυακούς τόπους. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα cookies για το πώς χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο (όπως η διεύθυνση IP) διαβιβάζονται στο Google και αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογεί πώς χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο, να παρέχει στους χειριστές ενδιαφέρουσες αναφορές για τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και για να προσφέρει και άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και τη χρήση του Διαδικτύου. Το Google μπορεί επίσης να διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους όταν υποχρεούται από το νόμο ή όταν οι τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό του. Το Google δεν συσχετίζει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα αποθηκευμένα σ' αυτό. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή σας, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε αυτή την περίπτωση ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του δικτυακού τόπου. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον δικτυακό τόπο, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από το Google κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν.

10) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΣΩ E-MAIL (NEWSLETTERS).

Ενημερωτικά δελτία (Newsletters) αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε. Μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτά δηλώνοντας την διεύθυνση του email σας στο σχετικό πεδίο “Μείνετε Ενημερωμένοι” που βρίσκεται στο κάτω τμήμα κάθε σελίδας. Μπορείτε επίσης να εγγράφεστε σε αυτά εφόσον επιλέξετε το σχετικό κουτάκι κατά την διαδικασία υποβολής παραγγελίας.

Μπορείτε να διαγράφεστε από αυτά τα δελτία οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε είτε πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο “Διαγραφή από το Ενημερωτικό Δελτίο” που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε τέτοιου δελτίου είτε στέλνοντας email στη διεύθυνση hello@machouse.gr και ζητώντας τη διαγραφή σας.

11) ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.